Svenska linoljeföreningen arbetar bl.a. med att företräda och tillvarata medlemmarnas intressen gentemot myndigheter och andra offentliga och privata organ som påverkar användandet av linolja och linoljefärg. Följande frågor arbetar vi med under 2017:

  • Sprida kunskap om linoljeprodukter inom såväl traditionellt som modernt måleri:
    – Läs t.ex. om hur vi ser på Linoljeblåsor.
  • Ökad kunskap om användandet av linolja och linoljefärg:
    Stärka traditionellt måleri i målarutbildningen
  • Byggvarubedömningens bedömning av zink i linoljefärg:
    Samverkan med Byggvarubedömningen (BvB) och Statens Fastighetsverk (SFV) om hur en konsekvensanalys av BvB’s  ”rödklassningen” av linoljefärg bäst skall förtydligas utifrån ett hållbarhetsperspektiv
  • Sprida information om föreningens mål och arbete genom deltagande i mässor och i media.